eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4434

NGC 4434
Objekt NGC 4434 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4434 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.4'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h27m36.6s; Dec= 8°9'16"
RedShift (z): 0.003572
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4434: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4434 : PGC 40886, UGC 7571, MCG 1-32-69, CGCG 42-115, VCC 1025

Blízke objekty: NGC 4432, NGC 4433, NGC 4435, NGC 4436

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.