eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 445

NGC 445
Objekt NGC 445 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 445 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h14m52.6s; Dec= 1°55'3"
RedShift (z): 0.038236
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 445: na základe množstva červeného posunu (z) - 161.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 445 : PGC 4493, CGCG 385-47

Blízke objekty: NGC 443, NGC 444, NGC 446, NGC 447

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.