eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4456

NGC 4456
Objekt NGC 4456 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4456 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.6'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h27m52.2s; Dec= -30°5'52"
RedShift (z): 0.020538
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4456: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4456 : PGC 40925, ESO 441-30, IRAS 12252-2949

Blízke objekty: NGC 4454, NGC 4455, NGC 4457, NGC 4458

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.