eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4487

NGC 4487
Objekt NGC 4487 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4487 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.00'x2.8'
veľkosť: V=11.0m; B=11.7m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h31m4.3s; Dec= -8°3'13"
RedShift (z): 0.003449
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4487: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4487 : PGC 41399, MCG -1-32-21, IRAS 12285-0746

Blízke objekty: NGC 4486, NGC 4486A, NGC 4488, NGC 4489

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.