eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4486A

NGC 4486A
Objekt NGC 4486A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4486A - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h30m57.7s; Dec= 12°16'16"
RedShift (z): 0.000500
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4486A: na základe množstva červeného posunu (z) - 2.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4486A : PGC 41377, UGC 7658, MCG 2-32-110, CGCG 70-141, ARAK 372, VCC 1327

Blízke objekty: NGC 4486B, NGC 4486, NGC 4487, NGC 4488

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.