eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4506

NGC 4506
Objekt NGC 4506 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4506 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=12.7m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h32m10.5s; Dec= 13°25'13"
RedShift (z): 0.002458
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4506: na základe množstva červeného posunu (z) - 10.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4506 : PGC 41546, UGC 7682, MCG 2-32-120, CGCG 70-152, VCC 1419

Blízke objekty: NGC 4504, NGC 4505, NGC 4507, NGC 4508

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.