eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4504

NGC 4504
Objekt NGC 4504 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4504 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.20'x2.2'
veľkosť: V=13.2m; B=13.9m
Jas povrchu: 15.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h32m17.4s; Dec= -7°33'48"
RedShift (z): 0.003329
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4504: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4504 : PGC 41555, MCG -1-32-22, IRAS 12296-0717

Blízke objekty: NGC 4502, NGC 4503, NGC 4505, NGC 4506

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.