eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4503

NGC 4503
Objekt NGC 4503 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4503 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.50'x1.7'
veľkosť: V=11.1m; B=12.1m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h32m6.1s; Dec= 11°10'32"
RedShift (z): 0.004476
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4503: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4503 : PGC 41538, UGC 7680, MCG 2-32-118, CGCG 70-149, VCC 1412

Blízke objekty: NGC 4501, NGC 4502, NGC 4504, NGC 4505

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.