eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4510

NGC 4510
Objekt NGC 4510 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4510 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.9'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h31m47.2s; Dec= 64°14'2"
RedShift (z): 0.009113
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4510: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4510 : PGC 41489, UGC 7679, MCG 11-15-58, CGCG 315-41

Blízke objekty: NGC 4508, NGC 4509, NGC 4511, NGC 4512

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.