eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4524

NGC 4524
Objekt NGC 4524 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4524 - galaxie v súhvezdí Havran
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h33m54.4s; Dec= -12°1'38"
RedShift (z): 0.015901
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4524: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4524 : PGC 41757, MCG -2-32-14, IRAS 12312-1145

Blízke objekty: NGC 4522, NGC 4523, NGC 4525, NGC 4526

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.