eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4587

NGC 4587
Objekt NGC 4587 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4587 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.5'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h38m35.3s; Dec= 2°39'28"
RedShift (z): 0.003005
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4587: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4587 : PGC 42253, UGC 7805, MCG 1-32-123, CGCG 42-188, VCC 1763

Blízke objekty: NGC 4585, NGC 4586, NGC 4588, NGC 4589

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.