eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4651

NGC 4651
Objekt NGC 4651 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4651 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Sc/P -
Uhlové rozmery: 4.00'x2.7'
veľkosť: V=10.8m; B=11.4m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h43m42.5s; Dec= 16°23'37"
RedShift (z): 0.002628
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4651: na základe množstva červeného posunu (z) - 11.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4651 : PGC 42833, UGC 7901, MCG 3-33-1, CGCG 100-4, Arp 189, KARA 549, VV 56, IRAS 12412+1639

Blízke objekty: NGC 4650A, NGC 4650B, NGC 4652, NGC 4653

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.