eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4720

NGC 4720
Objekt NGC 4720 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4720 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.5'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h50m42.6s; Dec= -4°9'21"
RedShift (z): 0.005017
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4720: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4720 : PGC 43478, MCG -1-33-24, IRAS 12481-0352

Blízke objekty: NGC 4718, NGC 4719, NGC 4721, NGC 4722

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.