eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4745B

NGC 4745B
Objekt NGC 4745B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4745B - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.2'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h51m22s; Dec= 27°26'39"
RedShift (z): 0.040761
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4745B: na základe množstva červeného posunu (z) - 172.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4745B : PGC 43529

Blízke objekty: NGC 4744, NGC 4745, NGC 4745A, NGC 4746

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.