eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4745A

NGC 4745A
Objekt NGC 4745A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4745A - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=15.1m; B=16.1m
Jas povrchu: 14.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h51m26.1s; Dec= 27°25'18"
RedShift (z): 0.024547
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4745A: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4745A : PGC 43539, NGC 4745, MCG 5-30-105A, CGCG 159-94

Blízke objekty: NGC 4745, NGC 4745B, NGC 4746, NGC 4747

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.