eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4754

NGC 4754
Objekt NGC 4754 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4754 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.40'x2.4'
veľkosť: V=10.6m; B=11.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h52m17.6s; Dec= 11°18'50"
RedShift (z): 0.004493
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4754: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4754 : PGC 43656, UGC 8010, MCG 2-33-30, CGCG 71-62, VCC 2092, KCPG 356A

Blízke objekty: NGC 4752, NGC 4753, NGC 4755, NGC 4756

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.