eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4763

NGC 4763
Objekt NGC 4763 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4763 - galaxie v súhvezdí Havran
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=12.4m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h53m27.1s; Dec= -17°0'21"
RedShift (z): 0.013489
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4763: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4763 : PGC 43792, MCG -3-33-13, IRAS 12507-1643

Blízke objekty: NGC 4761, NGC 4762, NGC 4764, NGC 4765

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.