eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4777

NGC 4777
Objekt NGC 4777 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4777 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x0.8'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h53m58.5s; Dec= -8°46'31"
RedShift (z): 0.011755
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4777: na základe množstva červeného posunu (z) - 49.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4777 : PGC 43852, MCG -1-33-44

Blízke objekty: NGC 4775, NGC 4776, NGC 4778, NGC 4779

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.