eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4776

NGC 4776
Objekt NGC 4776 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4776 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.7'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h53m4.5s; Dec= -9°11'59"
RedShift (z): 0.011878
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4776: na základe množstva červeného posunu (z) - 50.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4776 : PGC 43754, NGC 4759A, MCG -1-33-36, HCG 62B

Blízke objekty: NGC 4774, NGC 4775, NGC 4777, NGC 4778

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.