eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4818

NGC 4818
Objekt NGC 4818 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4818 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.30'x1.5'
veľkosť: V=11.1m; B=12.0m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h56m48.9s; Dec= -8°31'30"
RedShift (z): 0.003552
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4818: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4818 : PGC 44191, MCG -1-33-57, IRAS 12542-0815

Blízke objekty: NGC 4816, NGC 4817, NGC 4819, NGC 4820

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.