eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4817

NGC 4817
Objekt NGC 4817 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4817 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.7m; B=15.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h56m29.6s; Dec= 27°56'25"
RedShift (z): 0.022242
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4817: na základe množstva červeného posunu (z) - 93.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4817 : PGC 83663, NPM1G +28.0248, DRCG 27-140

Blízke objekty: NGC 4815, NGC 4816, NGC 4818, NGC 4819

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.