eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4835A

NGC 4835A
Objekt NGC 4835A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4835A - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x0.4'
veľkosť: V=13.4m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h57m13s; Dec= -46°22'38"
RedShift (z): 0.011295
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4835A: na základe množstva červeného posunu (z) - 47.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4835A : PGC 44271, ESO 269-15, FGCE 1010, IRAS 12543-4606

Blízke objekty: NGC 4834, NGC 4835, NGC 4836, NGC 4837-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.