eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4866

NGC 4866
Objekt NGC 4866 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4866 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 6.40'x1.5'
veľkosť: V=11.2m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h59m27s; Dec= 14°10'17"
RedShift (z): 0.006631
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4866: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4866 : PGC 44600, UGC 8102, MCG 2-33-45, CGCG 71-92

Blízke objekty: NGC 4864, NGC 4865, NGC 4867, NGC 4868

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.