eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4877

NGC 4877
Objekt NGC 4877 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4877 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 2.20'x1.0'
veľkosť: V=12.4m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m26.4s; Dec= -15°16'58"
RedShift (z): 0.016414
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4877: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4877 : PGC 44761, MCG -2-33-86, IRAS 12577-1500

Blízke objekty: NGC 4875, NGC 4876, NGC 4878, NGC 4879

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.