eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4882

NGC 4882
Objekt NGC 4882 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4882 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=13.9m; B=14.8m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m4.6s; Dec= 27°59'11"
RedShift (z): 0.021321
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4882: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4882 : PGC 44698, NGC 4886, MCG 5-31-76, CGCG 160-239, DRCG 27-151

Blízke objekty: NGC 4880, NGC 4881, NGC 4883, NGC 4884

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.