eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4892

NGC 4892
Objekt NGC 4892 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4892 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.3'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m3.6s; Dec= 26°53'53"
RedShift (z): 0.019704
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4892: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4892 : PGC 44697, UGC 8108, MCG 5-31-78, CGCG 160-81

Blízke objekty: NGC 4890, NGC 4891, NGC 4893, NGC 4893A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.