eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4931

NGC 4931
Objekt NGC 4931 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4931 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x0.6'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h3m1.1s; Dec= 28°1'55"
RedShift (z): 0.018156
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4931: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4931 : PGC 45055, UGC 8154, MCG 5-31-114, CGCG 160-118, DRCG 27-164

Blízke objekty: NGC 4929, NGC 4930, NGC 4932, NGC 4933A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.