eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4933B

NGC 4933B
Objekt NGC 4933B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4933B - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h3m54.5s; Dec= -11°30'18"
RedShift (z): 0.010364
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4933B: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4933B : PGC 45142, IC 4173, MCG -2-33-101, Arp 176

Blízke objekty: NGC 4933, NGC 4933C, NGC 4934, NGC 4935

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.