eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4937

NGC 4937
Objekt NGC 4937 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4937 - skupina hviezd v súhvezdí Kentaur
Typ: *Grp -
Uhlové rozmery: 0.50'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h4m51.9s; Dec= -47°13'8"
Iné mená objektu NGC 4937 : ESO 269-?40

Blízke objekty: NGC 4935, NGC 4936, NGC 4938, NGC 4939

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.