eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4941

NGC 4941
Objekt NGC 4941 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4941 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.90'x2.7'
veľkosť: V=11.1m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h4m13s; Dec= -5°33'5"
RedShift (z): 0.003696
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4941: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4941 : PGC 45165, MCG -1-33-77, UGCA 321, IRAS 13016-0516

Blízke objekty: NGC 4939, NGC 4940, NGC 4942, NGC 4943

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.