eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4944

NGC 4944
Objekt NGC 4944 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4944 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h3m50s; Dec= 28°11'7"
RedShift (z): 0.023313
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4944: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4944 : PGC 45133, UGC 8167, MCG 5-31-118, CGCG 160-124

Blízke objekty: NGC 4942, NGC 4943, NGC 4945A, NGC 4945

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.