eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4945A

NGC 4945A
Objekt NGC 4945A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4945A - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.50'x1.6'
veľkosť: V=12.4m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h6m33.7s; Dec= -49°41'30"
RedShift (z): 0.004565
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4945A: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4945A : PGC 45380, ESO 219-28

Blízke objekty: NGC 4943, NGC 4944, NGC 4945, NGC 4946

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.