eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4946

NGC 4946
Objekt NGC 4946 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4946 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.2'
veľkosť: V=12.4m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h5m29.2s; Dec= -43°35'30"
RedShift (z): 0.010270
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4946: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4946 : PGC 45283, ESO 269-45, MCG -7-27-30, DCL 489

Blízke objekty: NGC 4945A, NGC 4945, NGC 4947A, NGC 4947

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.