eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4951

NGC 4951
Objekt NGC 4951 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4951 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.80'x1.6'
veľkosť: V=11.9m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h5m7.5s; Dec= -6°29'39"
RedShift (z): 0.003923
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4951: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4951 : PGC 45246, MCG -1-33-81, IRAS 13025-0613

Blízke objekty: NGC 4949, NGC 4950, NGC 4952, NGC 4953-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.