eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4964

NGC 4964
Objekt NGC 4964 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4964 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h5m24.8s; Dec= 56°19'23"
RedShift (z): 0.008406
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4964: na základe množstva červeného posunu (z) - 35.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4964 : PGC 45278, UGC 8184, MCG 9-22-7, CGCG 294-11, KARA 571

Blízke objekty: NGC 4962, NGC 4963, NGC 4965, NGC 4966

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.