eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4969-1

NGC 4969-1
Objekt NGC 4969-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4969-1 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.6'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h7m2.4s; Dec= 13°38'12"
RedShift (z): 0.027559
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4969-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 116.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4969-1 : PGC 45425, MCG 2-33-55, CGCG 72-4, KCPG 365A

Blízke objekty: NGC 4967, NGC 4968, NGC 4969-2, NGC 4970

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.