eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4970

NGC 4970
Objekt NGC 4970 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4970 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.0'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h7m33.6s; Dec= -24°0'32"
RedShift (z): 0.010858
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4970: na základe množstva červeného posunu (z) - 45.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4970 : PGC 45466, IC 4196, ESO 508-9, MCG -4-31-33

Blízke objekty: NGC 4969-1, NGC 4969-2, NGC 4971, NGC 4972

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.