eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5037

NGC 5037
Objekt NGC 5037 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5037 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x0.6'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h14m59.4s; Dec= -16°35'24"
RedShift (z): 0.006294
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5037: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5037 : PGC 46078, MCG -3-34-29, IRAS 13123-1619

Blízke objekty: NGC 5035, NGC 5036, NGC 5038, NGC 5039

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.