eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5050

NGC 5050
Objekt NGC 5050 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5050 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.4'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h15m41.6s; Dec= 2°52'45"
RedShift (z): 0.019707
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5050: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5050 : PGC 46138, UGC 8329, MCG 1-34-12, CGCG 44-43

Blízke objekty: NGC 5048, NGC 5049, NGC 5051, NGC 5052

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.