eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5092

NGC 5092
Objekt NGC 5092 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5092 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x1.0'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h19m51.6s; Dec= 23°0'0"
RedShift (z): 0.023209
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5092: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5092 : PGC 46493, UGC 8376, MCG 4-31-23, CGCG 130-30, CGCG 131-1

Blízke objekty: NGC 5090, NGC 5091, NGC 5093, NGC 5094

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.