eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5093

NGC 5093
Objekt NGC 5093 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5093 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.7'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h19m37.8s; Dec= 40°23'11"
RedShift (z): 0.023857
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5093: na základe množstva červeného posunu (z) - 100.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5093 : PGC 46472, UGC 8373, MCG 7-27-60, CGCG 217-29

Blízke objekty: NGC 5091, NGC 5092, NGC 5094, NGC 5095

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.