eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 511

NGC 511
Objekt NGC 511 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 511 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x1.1'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m30.7s; Dec= 11°17'27"
RedShift (z): 0.037299
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 511: na základe množstva červeného posunu (z) - 157.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 511 : PGC 5103, UGC 936, MCG 2-4-33, CGCG 436-37, IRAS 01210+1101

Blízke objekty: NGC 509, NGC 510, NGC 512, NGC 513

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.