eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 518

NGC 518
Objekt NGC 518 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 518 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x0.6'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h24m17.7s; Dec= 9°19'51"
RedShift (z): 0.009090
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 518: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 518 : PGC 5161, UGC 952, MCG 1-4-49, CGCG 411-47

Blízke objekty: NGC 516, NGC 517, NGC 519, NGC 520

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.