eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 52

NGC 52
Objekt NGC 52 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 52 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x0.4'
veľkosť: V=13.4m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h14m40s; Dec= 18°34'54"
RedShift (z): 0.017986
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 52: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 52 : PGC 978, UGC 140, MCG 3-1-30, CGCG 456-42, IRAS 00120+1818

Blízke objekty: NGC 50, NGC 51, NGC 53, NGC 54

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.