eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 527

NGC 527
对象 NGC 527 正好位于图片的中心.

NGC 527 - 星系 在星座 玉夫座
类型: SB0-a - 螺旋星系酒吧
角度尺寸: 1.60'x0.3'
恒星的大小: V=13.0m; B=13.9m
表面亮度: 12.4 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 1h23m58s; Dec= -35°6'55"
红移 (z): 0.019343
从太阳距离 NGC 527: 基于红移值 (z) - 81.7 MPC;
其他对象名称 NGC 527 : PGC 5128, ESO 352-68, MCG -6-4-21, PGC 5141

邻居的对象: NGC 526B, NGC 527A, NGC 528, NGC 529

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。