eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5271

NGC 5271
Objekt NGC 5271 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5271 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=14.1m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h41m42.4s; Dec= 30°7'31"
RedShift (z): 0.037109
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5271: na základe množstva červeného posunu (z) - 156.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5271 : PGC 48477, MCG 5-32-65, CGCG 161-120

Blízke objekty: NGC 5269, NGC 5270, NGC 5272, NGC 5273

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.