eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5272

NGC 5272
Objekt NGC 5272 sa nachádza presne v strede obrazu.

M3, NGC5272 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Poľovné psy
Typ: VI -
Uhlové rozmery: 18.00'
veľkosť: V=6.3m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h42m11.2s; Dec= 28°22'34"
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5272: 30.6 tisíc svetelných rokov;
Iné mená objektu NGC 5272 : M 3, GCL 25

Blízke objekty: NGC 5270, NGC 5271, NGC 5273, NGC 5274

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.