eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5292

NGC 5292
Objekt NGC 5292 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5292 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.80'x1.6'
veľkosť: V=11.8m; B=12.6m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h47m40s; Dec= -30°56'22"
RedShift (z): 0.014897
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5292: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5292 : PGC 48909, ESO 445-31, MCG -5-33-8, IRAS 13447-3041

Blízke objekty: NGC 5291-1, NGC 5291-2, NGC 5293, NGC 5294

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.