eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5304

NGC 5304
Objekt NGC 5304 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5304 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.0'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h50m1.4s; Dec= -30°34'43"
RedShift (z): 0.012402
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5304: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5304 : PGC 49090, ESO 445-52, MCG -5-33-22

Blízke objekty: NGC 5303B, NGC 5303, NGC 5305, NGC 5306

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.