eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5450

NGC 5450
Objekt NGC 5450 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5450 - H2-oblasti alebo časti galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: GxyP -
Uhlové rozmery: 1.00'
veľkosť: V=13.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h2m29s; Dec= 54°16'21"
Iné mená objektu NGC 5450 : NGC 5447, part of M 101

Blízke objekty: NGC 5448, NGC 5449, NGC 5451, NGC 5452

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.